پرسنل ما

      خانم مهندس هانیا حسنی

سوابق تحصيلي

 

   مهارتهاي تخصصي

–      زمين­شناسي عمومي

–      تهيه نقشه­هاي زمين­شناسي و زمين­شناسي مهندسي

–      انجام پروژه هاي مبتني بر GIS و RS

–      تحلیل و واکاوی زمین شناسی ساختاری

–      زمين­شناسي ساختاری، با استفاده از تصاویر ماهواره ای

–      کارشناس نظارت بر عمليات حفاري چاههاي عميق و نيمه عميق

–      کارشناس نظارت بر پمپاژ چاههاي عميق و نيمه عميق

 

عضويت در مجامع علمي

–        عضو انجمن زمين­شناسي ايران ، از سال 1386

 

مهارتهاي خاص

        آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي:

 

   برخي از پروژه هاي حرفه اي  

 

مهندس محمد حجتی

 

مهندس علی سیاوشی سیاهی

تحصیلات

   مهارتهای تخصصی؛  مهندسی عمران و ژئوتکنیک،  زمین شناسی عمومی،  مهندس طراح و ناظر مقیم در پروژه های آبرسانی، سرپرست کارگاه و ناظر مقیم در پروژه های ساخت سد و راه، مدیریت اجرایی و سرپرست کارگاه در پروژه های تغذیه مصنوعی، مدیریت اجرایی و سرپرست کارگاه در پروژه های سد و کیفیت منابع آب، تهيه نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي

       عضويت در مجامع علمی، عضو انجمن زمين شناسي ايران ، از سال 1384 ، عضو نظام مهندسی معدن فارس  از سال 1384

        مهارت‌های خاص

آشنايي با نرم افزارهاي كاربردی از جمله؛

    پروژه‌های حرفه ای

 

مهندس عبدالرسول افشاری بهمن بیگلو

تحصیلات

کارشناسی زمين شناسي از دانشگاه شيراز(1365)

مهارت‌های تخصصی

عضويت در مجامع علمی؛  عضو انجمن زمين شناسي ايران ، از سال 1370

مهارت ها
آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي ازجمله؛

پروژه های حرفه‌ای

 

خانم مهندس زهرا همت

تحصیلات

مهارت‌های تخصصی؛ زمين شناسي عمومی، تهيه نقشه‌های زمين شناسی و زمين شناسی مهندسی، تحليل و تفسير عكس‌های هوايی در رابطه با زمين شناسی ساختاری و چينه شناسی،  تهیه، تحلیل و تفسیر نقشه‌های آنومالی

عضويت در مجامع علمی

مهارت‌های خاص
آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي؛

پروژه‌های حرفه‌ای

 

 

مهندس سجاد رئیسی

 تحصیلات

مهارت‌های تخصصی

عضويت در مجامع علمی؛ عضو انجمن زمين شناسي ايران ، از سال 1384، عضو نظام مهندسی معدن فارس از سال 1384

مهارت‌ها
آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي از جمله؛

پروژه‌های حرفه‌ای